آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اولین اجلاس مجمع بسیجیان تهران بزرگ

سید مصطفی تهرانی

اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگ صبح امروز یکشنبه ۱۵آبان ماه۱۴۰۱ با حضورسردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین وسردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ برگزار شد.

اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگاولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگاولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگحضور سردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگحضور سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین وسردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگحضور سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین وسردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در اولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگاولین اجلاس مجمع بسیجیان تهران بزرگاولین اجلاسیه مجمع بسیجیان تهران بزرگ
فلای تو دی
;