آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

مقداد مددی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و سی و ششمین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی صبح امروز آغاز به کار کرد.

افتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با حضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگریافتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با حضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگریافتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با حضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگریافتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با حضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگرینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستینمایشگاه گردشگری و صنایع دستی
الی گشت
;