کیش پهلوی؛ رقابت پدر و پسر برای بخشش خاک ایران

در زمان رضا شاه ۸۰۰ کیلومتر از مرزهای ایران تجزیه شد و آرارات کوچک به ترکیه واگذار شد و محمدرضا پهلوی به بهانه اینکه بحرین دیگر نفت و مروارید ندارد، سبب جدایی این جزیره از ایران شد

 

 

الی گشت