تحفه| از نگاه سعدی نیکبخت کیست و بدبختی چیست

سعدی در باب هشتمِ گلستانش، تعریف جالبی از نیکبخت و بدبخت دارد.

 

 

الی گشت