تحفه| سعدی و حکایت دزد و گدا

سعدی در حکایتی از باب سوم گلستانش به گفت‌وگوی دزد و گدا می‌پردازد.

            

الی گشت
;