سعدی و حکایتی درباره مَردکی که چشم درد داشت

سعدی در گلستان سعدی، مردکی را روایت می‌کند که برای دوایِ چشم‌دردش نزد دامپزشک می‌رود...

           

الی گشت
;