تحفه|سعدی و حکایت گِلی که همنشینِ گُل شد

سعدی در دیباچه، با پرداختن به روایتِ گِلی که همنشینِ گُل شده است، می‌خواهد لزومِ داشتنِ همنشینِ خوب را به ما گوشزد کند.

                

الی گشت
;