تحفه| بنده گناه‌کار چه باید بکند؟

سعدی در دیباچه چند بیتی درباره شکر و سپاس از خدای آورده و درباره این سخن می‌گوید که هیچ بنده‌ای نمی‌تواند آنگونه که سزاوار است، شکرگذار خدای باشد.

               

الی گشت