تحفه|کاربرد علم از نظر سعدی چیست؟

سعدی در گلستان و در باب هشتم، از کاربرد علم برای دین پروردن می‌گوید نه برای دنیا خوردن.

             

الی گشت
;