«زیاد نخاله»، فرزند شهیدی که فرمانده مقاومت شد

با برگزاری انتخابات داخلی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، «زیاد نخاله» برای یک دوره ۴ ساله دیگر به عنوان دبیرکل این جنبش انتخاب شد. گزارش حاضر به بررسی مهم ترین نقاط عطف کارنامه مبارزاتی دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی اختصاص دارد.



الی گشت
;