برشی از محفل قرآنی رمضانی ۱۴۰۲ تلویزیون

 

 

 
 

 

 

الی گشت
;