استیضاح تیک تاک - قسمت دوم

استماع توضیحات مدیر عامل تیک تاک در کنگره آمریکا - قسمت دوم

 

 

الی گشت