استیضاح تیک تاک - قسمت سوم

استماع توضیحات مدیر عامل تیک تاک در کنگره آمریکا - قسمت سوم

 

 

الی گشت