استیضاح تیک تاک - قسمت چهارم

استماع توضیحات مدیر عامل تیک تاک در کنگره آمریکا - قسمت چهارم

 

 

الی گشت