آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همدان

عبدالرحمن رافتی

به مناسب سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) دسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله با حضور در خیابانهای همدان ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام راحل به عزاداری پرداختند.

دسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همداندسته عزاداری بسیجیان عاشقان روح الله - همدان
الی گشت