آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

برداشت انبه - میناب

راضیه پودآت

برداشت انبه کال و نارس به منظور استفاده در صنعت ترشی از باغات میناب آغاز شد، انبه به عنوان سلطان میوه‌های گرمسیری شناخته می‌شود.

برداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناببرداشت انبه - میناب
الی گشت