ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز در ادامه اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ این قانون را نیز اصلاح کرد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم از اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.

این ماده مقرر می دارد: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند.

ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می‌کند.

ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

در ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری چاپ 975 نمایندگان طراح پیشنهاد دادند بند «ث» ماده 450 بدین نحو اصلاح شود که: در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﻃﺮﻓﯿﻦ و اﺷﺨﺎﺻـﯽ را ﮐـﻪ ﺣﻀﻮرﺷـﺎن ﺿـﺮوری است، اﺣﻀﺎر ﻣﯽکند، ﻃﺮﻓﯿﻦ می‌توانند ﺷﺨﺼﺎ حاضر ﺷـﻮﻧﺪ ﯾـﺎ وﮐﯿـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛  ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و یا ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺑـﺪوی ﺣﮑـﻢ ﺑﺮاﺋـﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﺻﺎدره کرده و دادﮔـﺎه ﺗ ﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﺣﮑـﻢ ﺻـﺎدره و محکومیت وی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ مذکور الزامی است.

اما به گفته نوروزی اعضای کمیسیون امروز ماده 450 را با باقی گذاشتن بندهای «الف» «ب» «پ» و تغییر بند «ث» بدین شکل اصلاح کردند: دادگاه تجدیدنظر حسب مورد پس از تهیه گزارش، یا مطالعه پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند

ث: در غیر موارد مذکور در بندهای فوق، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حضور طرفین یا یکی را ضروری تشخیص دهد و نیز در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه 4 است، با صدور دستور تعیین وقت طرفین و اشخاص را احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
کرونا
بلیط هواپیما