جام جهانی 2022 قطر
 

نشست تخصصی ۵ فدراسیون ورزشی با فرهادی‌زاد/ از برگزاری مسابقات تیراندازی آنلاین تا احتمال لژیونر شدن دو هندبالیست

نشست تخصصی 5 فدراسیون ورزشی با فرهادی‌زاد/ از برگزاری مسابقات تیراندازی آنلاین تا احتمال لژیونر شدن دو هندبالیست

معاون وزیر ورزش نشستی با نایب‌رئیس پنج فدراسیون ورزشی برگزار کرد که آنها مسائل مختلفی را در این نشست مطرح کردند.

بهگزارشخبرنگارورزشیخبرگزاریتسنیم،مرحلهچهارمنشستمهینفرهادی‌زاد،معاونتوسعهورزشبانوانوزارتورزشوجوانانبانوابرئیسبانوانپنجفدراسیوندوومیدانی،تیراندازی،تیراندازیبا کمان،هندبالوکونگفودروزارتورزشوجوانان برگزارشد.

درابتدایاینجلسهفرهادی‌زادبهفعالیتبرخیرشتههایورزشیاشارهکردوگفت: دردورانکرونافعالیتورزشهمگانیوخانگیانجاممیشود.خوشبختانهفدراسیونهامتوجهظرفیتبانوانشد‌ه‌اندودرارزیابیهاییکهبر اساسفعالیتهای آنها انجاممیشود، معاونتتوسعهورزشزنانبیشترینامتیازرادارد‌.تفاهمنامهمالیبهنفعبانوانبودهوبهترینفضابرایرئیسفدراسیوناستکهمنتهیبهکسبپولشود. ازطرفینتایجنشاندادهمدال‌های زناندربازیهایآسیاییگوانگجوتوانستجایگاهایرانرابالاببرد؛بنابراینبایدبهبانوانتوجهشود.

درادامهنشستپریسابهزادینایبرئیسبانوانفدراسیوندوومیدانیباارائهگزارشیازفعالیتهایاینبخشاظهارداشت: مسابقاتجایزهبزرگومرحلهنخستلیگدوومیدانیبرگزارشد.مرحلهدوماینرقابتهاروزهای شنبهویکشنبه29و 30 شهریور ماهبرگزارخواهدشدومرحلهسومنیزمهرماهانجاممیشود.

ویبهرکوردشکنیریحانهمبینیدرپرشطولاشارهکردکهبعداز45سالجابجاشدوبهرکوردشکنیزهراعربرستمیدرپرتابچکشومهسامیرزاطبیبیدرپرشبانیزهاشارهکردکهمیتوانندکسبسهمیهکنندوسطحمسابقاتراخوبارزیابیکرد.

بهزادیدرخصوصمسابقاتبرونمرزیاظهارداشت: مسابقاتبین‌المللی  ازاسفندآغازمیشود،اماورزشکارانماتمریناتخوبیانجاممیدهندو با حضور مربیان خوب خود رکوردشکنیکردند.

مریمصادقینایبرئیسبانوانفدراسیونتیراندازیباکماننیزبهبرگزاریاردویتیمملی این رشته اشارهکردو گفت: اردویتیمملیتیراندازیباکمانآغازشدهاستوملیپوشانتمریناتخودرادرکیشوقزوینانجاممیدهندتادرمسابقاتگواتمالا،چینوفرانسه (کهآخرینمرحلهانتخابیالمپیکدرفرانسهبرگزارمیشود)شرکتکنند. زهرانعمتیدرکارخانهالیافزیرنظرکمیتهملیپارالمپیکتمرینمیکردکهاکنونبهکیشرفتهوبهاردویکماندارانملحقشدهاست.

ویهمچنیندرخصوصخوابگاهدرحالساختسایتتیراندازیباکمانخاطرنشانکرد: اینخوابگاهمهر ماهبهبهرهبرداریمیرسد

فاطمهشهریارینایبرئیسبانوانفدراسیونکونگفووهنرهایرزمیهمبااشارهبهعدالتآموزشیبرایآموزشهمهافرادازطریقفضایمجازیاظهارداشت: کلاسهایآموزشیزیادیدراینمدت برگزار وکارگاههایآموزشیواستاژهایداوریومربیگریانجامشد.مسابقاتازطریقکلیپهایویدیوییانجامشدکهخیلیخوببودودراین 6 ماه،فعالیت‌هایزیادیداشتیم. درحالبرنامهریزی برگزاریلیگهستیمورقابت‌ها را در سایر ردههایسنیباتعدادبیشتریبهصورتمجازیبرگزارخواهیمکرد. درصورت اخذ مجوز، مسابقاترابهصورتحضوریبرگزارمیکنیم.

درادامهایننشستبدرالملوککوهرنگینایب‌رئیسبانوانفدراسیونتیراندازیبهتوجهبهپدیدههایورزشیاشارهوخاطرنشانکرد: الهامهاشمیونجمهخدمتیکهبهعنوانمربیونخستینبانویتیراندازیکهسهمیهالمپیکتوکیو را کسب کرد، نیازمندحمایتهستند.

ویهمچنینازبرگزاریمسابقاتبین‌المللیآنلاینخبردادوافزود: الهامهاشمیبهدلیلارتباطباکشورهایدیگر، طرحبرگزاریمسابقاتآنلاینرامطرحکردهوقراراستشرایطبرگزاریاینرقابت‌هافراهممیشود.

کهرنگیدرادامهبربرگزاریکلاس‌هایآموزشیآنلاین در دوران شیوع کروناتأکیدو بیان کرد: جلساتزیادیبرگزارکردیمواز27فروردینتا25تیر،جلساتیرابااستانهابهصورتوبیناربرگزارکردیم. همچنین برایدراختیارگرفتندستگاههاومعرفیورزشکاران، تفاهمنامه‌ای باشهرداری تهران امضا کرده‌ایم. مسابقاتلیگباشگاهیاهدافپروازیرااز28مهرماهآغازمیکنیم. برایتشویقتیمهایباشگاهینیزمقررشدهاست10درصدمبلغورودیهرتیمیکهدربانوانتیمداریکند،کسروبهاینتیمامتیازدادهمی‌شود.

الهامسلوکینایب‌رئیسبانوانفدرسیونهندبالبهعنواننفرآخر، گزارشیازفعالیت‌هایخودارائهکردوگفت: 29نایبرئیسبانوانفعالاستانیداریم. جلسهلیگباشگاهیرابرگزارکردیمکهنفتوگازگچسارانسالگذشتهبهدلایلمختلفنتوانست لیگ راادامهدهدوبهدستهپایینترسقوطکرد. هشتاسپانسرتوانادرلیگبرترداریمولیگامسالبهصورتمتمرکزانجامخواهدشد.

وی با بیان اینکه پیگیرگرفتناسپانسرازیزدوکاشانبرایتیمملی است، تصریح کرد: ازطرفیدرهشتاستانمسابقاتساحلیبرگزارمیکنیم. سهکوپلداوریمادرنشستجهانیشرکتکردهونمراتخوبیگرفتند. مذاکراتینیزبرایلژیونرشدندوبازیکنتیمملیانجامشدهاستکهدرصورتتوافقاعلاممیشود.

فرهادی‌زاددرپایاننشستازفعالیتبانوانتشکرکردوگفت: ازاینفرصتهااستفادهکنید.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
worldcup۲۰۲۲
واژه های کاربردی مرتبط
جام جهانی 2022 قطر
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
اخبار روز ورزشی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
مادیران
الی گشت
triboon
بلیط هواپیما