سرشناس‌ترین کشتی‌گیر هند به جرم قتل در حال تعقیب است

سرشناس‌ترین کشتی‌گیر هند به جرم قتل در حال تعقیب است

سوشیل کومار سرشناس‌ترین کشتی‌گیر کشور هند، به جرم قتل در حال تعقیب از سوی پلیس این کشور است.

بهگزارش خبرگزاری تسنیم،گفتهشدهسوشیلکومارکهمدالبرنزبازیهایالمپیک 2008 پکنومدالطلایرقابتهایجهانی 2010 مسکووچندیندورهقهرمانیدررقابت‌هایآسیاییرادرکارنامهورزشیخوددارد،دردرگیریبایککشتی‌گیرجوان 23 سالهبهنامساگردنکادحضورداشتهوکوماربههمراهسایرهمراهانخودقصدداشتهاینکشتی‌گیررابهدلیلبددهنیادبکندودرادامهباضربگلولهویرابهقتلرسانده‌اند.

شاهداناینحادثهگفتهاندکهسوشیلودوستانشاینکشتی‌گیرراازخانهاشربوده‌اندوبهدنبالادبکردنویمقابلدیگرکشتی‌گیرانبوده‌اند.

پلیسدرصحنهدرگیریپنجوسیلهنقلیهراموردبازرسیقراردادهکهدرحیلبازرسییکاسلحهبادوخشابپروهمچنینپنجفشنگشلیکشدهپیداشدهاست.

سوشیلکومارهماکنونمتاوریودائمادرحالتغییرمکاناقامتخوداست.

فدراسیونهنددرموردایناتفاقسکوتخودراشکستواعلامکرد: زمانیکهسوشیلکوماردراوجقهرمانیخودبودکشتیهندرانیزبهاوجرسانداماحالاکهپلیسدرپروندهقتلبهدنبالاینکشتی‌گیراست،همانقدرکهتصویراینکشتی‌گیر آسیبدیده،تصویراینورزشنیزآسیبدید.

ایناتفاقدرستدرزمانیرخدادهکهکشتیهندتوانستهبا 8 سهمیهالمپیکبالاترینسهمیهالمپیکخوددرالمپیک‌هاراکسبکندوکشتی‌گیراناینکشورآمادهحضورموفقدراینبازی‌هاهستند.

کشورهندبامدالبرنزاینکشتی‌گیردرالمپیک 2008 پکنبهبی‌مدالیخوددرمیادینالمپیکپساز 56 سالپایاندادوپسازموفقیتاینکشتی‌گیرکشتی‌گیراندیگرینیزتوانستندنمایشموفقیت‌آمیزیازخودبهجایبگذارند.

 

انتهای پیام/

 
واژه های کاربردی مرتبط
انتخابات 1400
سعید جلیلی
محسن رضایی
سید ابراهیم رئیسی
علیرضا زاکانی
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
محسن مهرعلیزاده
عبدالناصر همتی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
اخبار روز ورزشی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
فولاد
بلیط هواپیما
triboon