جزئیات مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ مشاغل/ابلاغ تبصره ۱۰۰ مالیاتی و تبصره ۶ قانون بودجه امسال

جزئیات مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 مشاغل/ابلاغ تبصره 100 مالیاتی و تبصره 6 قانون بودجه امسال

رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه ‌ای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  امید علی پارسا در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد،  به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی ووحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق مقرر می دارد:

الف - مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31:

1- صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ 10900000000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد)‌ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

1-1- صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند ، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ مالیاتی در طی سال 1399، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای 5 و 6 این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای 5 و 6 این دستورالعمل از هرگونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم)‌به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود.

1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30000000 ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30000001 ریال تا 60000000 ریال 0 تا 4% (چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60000001 ریال تا 120000000 ریال با 8% (هشت درصد)‌افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

2-4- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120000000 ریال با 12% (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

تذکر: سندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال  1399 بیش از مبلغ مذکور می باشد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوطه و از طریق پایگاه اینترنتی ntr.tax.cov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند، تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورت یکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قاننی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 به عنوان اخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

4- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال 1400 به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

4- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشد، مالیات مقطوع حداکثر تا 5 ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

5- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست اید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1399 بیش از مبلغ ابزاری به عنوان فروش کالا و خدمات و سیار درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر 10800000000 ریال، تجاوز نماید با رعایت مقررات بند 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه ما به التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

6- هرگاه اسناد و مدارک ؟؟؟ به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1399 بیش از مبلغ 10800000000 ریال بوده مودی مذکور مشول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جمریه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده 1010 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند 1 این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 معاف می باشند لذا مفاد حکم بندهای 5و 6 این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد ایین نامه اجرایی یاد شده در بند 5 این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش /درآمد، ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود. بدیه یاست در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره رعایت موازین قانونی در  عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب ان به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد.

ج- سایر موارد

7-صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد.

8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال1 399 نسبت به محل فعالیت رد سال 1398 با عنایت به مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استناد مشاغل موضوع ایین نامه مذکور که بر اساس محور صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان محور داشته باشد)

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کرده‌اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه اقدام نمایند.

12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف)‌این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوطه با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل خواهند بود بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش بابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت.

10- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود.

14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 بوده اند معاد لمالیات تعیین شده به شرح بند 2 این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها هر کدام که بیشتر باشد تعیین می شود.

15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در دست بررسی می باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10800000000 ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای 1، 2، 5، 6 این دستورالعمل خواهد شد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
میهن
هم برگر
لیموناد
triboon
دیوار
بانک ایران زمین
فولاد
بلیط هواپیما
بانک سرمایه