ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ۶ ﻣﺎه ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮلیدی

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮلیدی

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﻣﺎﺩه ﺧﺎﺹ صرفا ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮطه ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪه باشد، نیازی به ارسال مجدد به آزمایشگاه نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون امور گمرکی تاکید کرد،  ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺟﺰﺀ (2) ﺑﻨﺪ (ﺏ) ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه 80/30622  ﻣﻮﺭﺥ 1400/3/1 ﻫﯿﺄﺕ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی   ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗ ﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﯼ این مکلف گردیده است ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍرد:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه 1860/73/108/87918/13421 ﻣﻮﺭﺥ 87/5/22 ﻣﻌﺎﻭﻥ محترم ﻭﻗﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ سال 1390 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره1/90/66244 ﻣﻮﺭﺥ 90/3/2 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﻣﺎﺩه ﺧﺎﺹ صرفا ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮطه ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪه ﻭ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ، اﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷه  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻥ ﮔﻤرک ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣ ﺪﺩ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻭﻓﻖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ به ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺮعهده ناظرین محترم حوزه‌های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران می‌باشد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بانک کارآفرین
ایوا
لامرد
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار
بلیط هواپیما
فلای تو دی