چه کسی فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم می شود؟

باوجود دو چالش کسری بودجه و تامین به موقع کالاهای اساسی در روزهای نخست فعالیت دولت سیزدهم، انتخاب فرمانده تیم اقتصادی حائز اهمیت است.

             

کارگزاری فارابی