26 / 1

مرتضی صالحی

برداشت محصول زعفران از بیستم آبان ماه از مزارع شهرستان مبارکه اصفهان آغاز شده است که به گفته مدیر جهاد کشاورزی مبارکه برداشت این محصول در این سال ۱۵ درصد افزایش یافته است و پیش بینی میشود حدود ۳۲۴کیلوگرم محصول از این مزارع برداشت شود

کارگزاری فارابی